Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

HƯỚNG DẪN VỀ SỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍ 2014 - QUY CHUẨN KỸ THUẠT QUỐC GIA VỀ MƠI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN VỀ SỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍ 2014 - QUY CHUẨN KỸ THUẠT QUỐC GIA VỀ MƠI TRƯỜNG
Xem Ảnh lớn
Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.90 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 520
Giá: 325,000 VNĐ

Số lượng: Chọn mua

 

Nhaèm taêng cöôøng vaø naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà taøi nguyeân vaø moâi tröôøng nhaèm baûo veä moâi tröôøng gaén lieàn vôùi phaùt trieån beàn vöõng kinh teá-xaõ hoäi, thôøi gian qua Chính phuû vaø Boä Taøi nguyeân vaø moâi tröôøng vaø caùc Boäâ ngaønh lieân quan ñaõ ban haønh nhieàu vaên baûøn phaùp quy veà lónh vöïc taøi nguyeân moâi tröôøng nhö: NÑ 179/2013/NÑ-CP ngaøy 14-11-2013 Veà vieäc quy ñònh veà xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc baûo veä moâi tröôøng; NÑ 142/2013/NÑ-CP ngaøy 24-10-2013 Quy ñònh veà xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc taøi nguyeân nöôùc vaø khoaùng saûn, NGHÒ ÑÒNH SOÁ 165/2013/NÑ-CP NGAØY 12-11-2013 CUÛA CHÍNH PHUÛ Veà vieäc quy ñònh vieäc quaûn lyù, söû duïng vaø danh muïc caùc phöông tieän, thieát bò kyõ thuaät nghieäp vuï ñöôïc söû duïng ñeå phaùt hieän vi phaïm haønh chính veà  baûo veä moâi tröôøng . THOÂNG TÖ SOÁ 31/2013/TT-BYT NGAØY 15-10-2013 CUÛA BOÄ Y TEÁ Quy ñònh veà quan traéc taùc ñoäng moâi tröôøng töø hoaït ñoäng khaùm beänh, chöõa beänh cuûa beänh vieän . TT 32/2013/TT-BTNMT ngaøy 25-10-2313 Ban haønh Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà moâi tröôøng, TT 16/2013/TT-BKHCN . ngaøy 30-07-2013 Ban haønh “quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà maïng löôùi quan traéc vaø caûnh baùo phoùng xaï moâi tröôøng quoác gia”....

 

Ñeå giuùp caùc cô quan, toå chöùc vaø ñoâng ñaûo baïn ñoïc thuaän tieän trong vieäc tìm hieåu, hoïc taäp, nghieân cöùu, söû duïng vaø thöïc hieän caùc quy ñònh môùi lieân quan ñeán lónh vöïc moâi tröôøng, Nhaø xuaát baûn Lao Ñoäng xuaát baûn cuoán saùch: “PHAÙP LUAÄT VIEÄT NAM VEÀ XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HAØNH CHÍNH TRONG LÓNH VÖÏC MOÂI TRÖÔØNG - QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA VEÀ MOÂI TRÖÔØNG 2014”.

 

Cuoán saùch goàm caùc phaàn sau ñaây:

 

Phaàn thöù nhaát. Höôùng daãn thi haønh xöû lyù vi phaïm phaùp luaät trong lónh vöïc moâi tröôøng

 

Phaàn thöù hai. Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà moâi tröôøng

 

Phaàn thöù ba. Chieán löôïc khai thaùc, söû duïng vaø quaûn lyù, baûo veä moâi tröôøng

 

Phaàn thöù tö. Heä thoáng chæ tieâu thoáng keâ ngaønh Taøi nguyeân vaø moâi tröôøng, heä thoáng chæ tieâu theo doõi, giaùm saùt vaø ñaùnh giaù thöïc hieän chöông trình muïc tieâu quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu

 

Phaàn thöù naêm. Cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng kinh phí, thu phí  moâi tröôøng

 

Sách dày 448 trng.Gía 335,000đ/1 cuốn

  CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH LUẬT VIỆT    

                                ĐC 2 Lê Thị Riêng- Phường Thới An - Quận 12 - TPHCM

                TEL: (08) 3.7010132 - DĐ: 0913050034 - FAX: (08) 7010145

               www.sachluatviet.org  -   EMAIL : hongyensachluatviet@gmail.com

                   chi tiết liên hệ : Ms : hồng yến  0913.050.034

SÁCH CÙNG LOẠI
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Ứng dụng: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.
Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân