Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

ĐỊNH MỨC PHẦN LẮP ĐẶT SỬA CHỮA 2014

ĐỊNH MỨC PHẦN LẮP ĐẶT SỬA CHỮA 2014
Xem Ảnh lớn
Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 460
Giá: 350,000 VNĐ

Số lượng: Chọn mua

TT GIÔÙI THIEÄU SAÙCH                                   coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam

 SOÁ 58/TTGTS/2014                                                              Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

   THOÂNG BAÙO                                                               -------oOo--------

  V/v Phaùt haønh saùch môùi                                                            TPHCM. Ngaøy  4  thaùng 09  naêm 2014                                 

 

CHÆ DAÃN AÙP DUÏNG

ÑÒNH MÖÙC DÖÏ TOAÙN XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH

PHAÀN LAÉP ÑAËT SÖÛA ÑOÅI VAØ BOÅ SUNG NAÊM (2007-2014)

(THEO QUYEÁT ÑÒNH SOÁ 587/2014/QÑ-BXD NGAØY 29-5-2014; QÑ SOÁ 1173/QÑ-BXD NGAØY 26-12-2012; VB SOÁ 1777/BXD-VP NGAØY 16-8-2007 CUÛA BOÄ XAÂY DÖÏNG)

Kính göûi: Caùc cô quan, ñôn vò

Ngaøy 29-5-2014 Boä xaây döïng ban haønh Quyeát ñònh soá 587/2014/QÑ-BXD veà vieäc coâng boá ñònh möùc döï toaùn xaây döïng coâng trình phaàn laép ñaët (söûa ñoåi vaø boå sung), coù hieäu löïc thi haønh töø 1-6-2014. Ñeå caùc cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan tham khaûo, söï duïng vaøo vieäc laäp vaø quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình.

Taäp ñònh möùc döï toaùn ñöôïc trình baøy theo nhoùm, loaïi coâng taùc hoaëc keát caáu xaây döïng vaø ñöôïc maõ hoùa thoáng nhaát theo taäp ñònh möùc döï toaùn xaây döïng coâng trình – phaàn laép ñaët ñaõ ñöôïc coâng boá keøm theo vaên baûn soá 1777/BXD-VP ngaøy 16-8-2007 cuûa Boä xaây döïng söûa ñoåi, boå sung vaøo  chöông II,(Boå sung theâm)

Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu tìm hieåu, aùp duïng thoáng nhaát boä ñònh möùc döï toaùn xaây döïng coâng trình – phaàn laép ñaët ñöôïc söûa ñoåi, boå sung bôûi caùc quyeát ñònh soá 1173/QÑ-BXD ngaøy 26-12-2012; vaø vaên baûn soá 1777/BXD-VP ngaøy 16-8-2007.  Ban bieân soaïn Nhaø xuaát baûn bieân taäp cuoán saùch neâu treân vaø traân troïng giôùi thieäu baïn ñoïc, noäi dung saùch bao goàm phaàn chính sau:

Phaàn thöù nhaát: Ñònh möùc döï toaùn xaây döïng coâng trình –phaàn laép ñaët (söûa ñoåi vaø boå sung) theo quyeát ñònh soá 587/2014/QÑ-BXD ngaøy 29-5-2014 cuûa Boä xaây döïng aùp duïng 1-6-2014

Phaàn thö hai: Ñònh möùc döï toaùn xaây döïng coâng trình –phaàn laép ñaët ( söûa ñoåi vaø boå sung) theo quyeát ñònh soá 1173/QÑ-BXD ngaøy 26-12-2012 cuûa Boä xaây döïng

Phaàn thöù ba: Ñònh möùc döï toaùn xaây döïng coâng trình –phaàn laép ñaët theo vaên baûn soá 1777/BXD-VP ngaøy 16-8-2007 cuûa Boä xaây döïng

Phuï Luïc: Thoâng tö soá 01/2010/TT-BXD ngaøy 26-5-2010 cuûa Boä xaây döïng veà vieäc höôùng daãn laäp vaø quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình

            Nghò ñònh soá 112/2009/NÑ-CP ngaøy 14-4-2009 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình;

            Luaät xaây döïng naêm 2014 aùp duïng 1-1-2015

 

       Saùch daøy 552  trang in giaáy traéng baûi baèng khoå 20x28 in xong vaø phaùt haønh thaùng 09 naêm 2014. giaù phaùt haønh 350.000ñ/1c

chi tiết liên hệ : Ms : hồng yến  0913.050.034

           CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH LUẬT VIỆT

ĐC:  217/10/19 - Khu Phố 3c - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TPHCM

      TEL: (08) 3.7010132 - DĐ: 0913050034 - FAX: (08) 7010145

   www.sachluatviet.org  -     Email:honggamsachluatviet@gmail.com

SÁCH CÙNG LOẠI
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Ứng dụng: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.
Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân