Hỗ trợ trực tuyến
 
Thống kê truy cập
 
 

CẨM NANG HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THIẾT YẾU DÀNH CHO BÍ THƯ CÁC CẤP - QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VĂN KIỆN ĐẢNG KHÓA XI.

CẨM NANG HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THIẾT YẾU DÀNH CHO BÍ THƯ CÁC CẤP - QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VĂN KIỆN ĐẢNG KHÓA XI.
Xem Ảnh lớn
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: bìa cứng
Số trang: 498
Giá: 298,000 VNĐ

Số lượng: Chọn mua

CẨM NANG HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THIẾT YẾU DÀNH CHO BÍ THƯ CÁC CẤP - QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VĂN KIỆN ĐẢNG KHÓA XI.

PHẦN THỨ NHẤT:  ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÓA XI. 
          1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/01/2011 thông qua đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
PHẦN THỨ HAI: VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÓA XI.
          2. Báo cáo của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về các văn kiện đại hội XI của Đảng (do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trình bày).
          3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội  (bổ sung, phát triển năm 2011).
          4. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2012.
          5. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Báo cáo chính trị  của Ban chấp hành TW Đảng khóa X tại đại hội XI).
          6. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
          7. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trung ương đảng khóa X tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
PHẦN THỨ BA: HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VĂN KIỆN ĐẢNG KHÓA XI.
         8. Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/03/2011 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
         9. Hướng dẫn số 04/HD/BTGTW ngày 25/03/2011 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
        10. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
 ....................
PHẦN THỨ TƯ: XỬ TÌNH HUỐNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG.
        Mục I. Xử tình huống trong nghiệp vụ công tác xây dựng đảng.
       Mục II. Xử tình huống trong nghiệp vụ công tác đảng viên.
PHẦN THỨ NĂM: XỬ TÌNH HUỐNG CHỦ ĐẠO TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG.
      Mục I. Xử tình huống kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng.
     Mục II. Xử tình huống kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp.
    Mục III. Xử tình huống kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đảng viên.
....................
PHẦN THỨ SÁU: VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ QUAN HỆ LÃNH ĐẠO, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN ĐẢNG, CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG.
        17. Quy định số 40-QĐ/TW ngày 19/9/2011 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác, cơ quan tham mưu, giúp việc và chế độ, chính sách cán bộ của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương.
        18. Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
        19. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
........................
PHẦN THỨ BẢY: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC QUẢNVÀ CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN.
       Mục I. Quy định mới nhất về công tác quảncán bộ đảng viên.
        32. Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
       33. Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai  đoạn 2011-2015.
       34. Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24/03/2011 của Ban Bí thư Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
......................
        Mục II. Quy định mới nhất về các chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ đảng viên.
       41. Hướng dẫn liên ban số 06-HD/TCTW- BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp theo Thông báo 13-TB/TW ngày 28/03/2011 của Bộ Chính trị.
       42. Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã phường thị trấn và lực lượng vũ trang.
.........................
        Mục III. Quy định mới nhất về công tác thi đua khen thưởng của cán bộ, đảng viên.
        46. Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 16/03/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương Về thực hiện chỉ thị 45-CT/TW của Bộ chính trị, về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.
        47. Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng.
        48. Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/5/2011 của Bộ Nội vụ - Thanh tra Chính phủ Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.
        49. Hướng dẫn số 37-HD/VPTW ngày 20/12/2010 của Văn Phòng Trung ương Về mức tiền thưởng và các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
        50. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng.
sách dày 500 trang khổ 20x28 giá : 298.000
Xin trân trọng giới thiệu !

chi tiết liên hệ : Ms : hồng yến  0913.050.034

           CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH LUẬT VIỆT

ĐC:  217/10/19 - Khu Phố 3c - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TPHCM

      TEL: (08) 3.7010132 - DĐ: 0913050034 - FAX: (08) 7010145

   www.sachluatviet.org  -   

SÁCH CÙNG LOẠI
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Ứng dụng: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.
Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân