Luật đấu thầu 2005
Sách Luật Việt Nam

Luật Đấu thầu 2005

“Luật Đấu thầu 2005” mang số hiệu 61/2005/QH11, được căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số […]