Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Cũng như kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý, giám sát đơn vị hành chính công lập. Để giúp người thực hiện kế toán hiểu rõ hơn về công tác này, ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hay còn được gọi là Thông tư 107/2017/TT-BTC. Thông tư này được căn cứ theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán và Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Về đối tượng áp dụng theo quy định của pháp luật

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng đến đối tượng là Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn về danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.

Nội dung Thông tư 107/2017/TT-BTC bao gồm những điều mục chính sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chinh

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Quy định về chứng từ kế toán

Điều 4: Quy định về tài khoản kế toán

Điều 5: Quy định về sổ kế toán

Điều 6: Báo cáo quyết toán

Điều 7: Báo cáo tài chính

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Phụ lục số 01: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc

Phụ lục số 02: Hệ thống tài khoản kế toán

 1. Danh mục hệ thống tài khoản
 2. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
 3. Các tài khoản trong bảng
 4. Các tài khoản ngoài bảng

Phụ lục số 03: Hệ thống sổ kế toán

 1. Danh mục sổ kế toán
 2. Mẫu sổ kế toán
 3. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Phụ lục số 04: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

 1. Danh mục báo cáo
 2. Mẫu báo cáo
 3. Hướng dẫn lập báo cáo
 4. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
 5. Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán

Trên đây là một số thông tin khái quát về Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Độc giả có thể tìm hiểu cụ thể hơn về Thông tư này để áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp nơi mình đang công tác theo pháp luật. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*