Chương trình giáo dục mầm non và thông tư hướng dẫn

Chương trình giáo dục mầm non và thông tư hướng dẫn

Để đảm bảo cho trẻ em lứa tuổi mầm non được phát triển đầy đủ về thể chất, tình cảm, nhân cách, trí tuệ…, vào ngày 24 tháng 1 năm 2017, “Thông tư ban hành chương trình giáo dục mầm non” chính thức được ban hành.

Chương trình giáo dục mầm non và thông tư hướng dẫn
Chương trình giáo dục mầm non và thông tư hướng dẫn

Thông tư được xét duyệt bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009. Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành.

Theo đó, Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non được chia thành 4 phần:

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.

Phần này đề cập đến những mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ. Qua đó, nội dung giáo dục cần đảm bảo tính khoa học, liên hệ với cuộc sống hiện thực để giúp trẻ hòa nhập hơn với cuộc sống. Phương pháp giáo dục cần đề cao sự gắn bó với trẻ, chú trọng giao tiếp với những hình thức sinh hoạt cá nhân, tập thể. Bên cạnh đó, cần theo dõi sự phát triển của trẻ hằng ngày.

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRẺ

Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, cần định hướng chương trình giáo dục nhà trẻ đúng đắn. Phần hai sẽ để cập đến kế hoạch thực hiện, nội dung và những kết quả đáng mong đợi mà chương trình giáo dục nhà trẻ mang lại. Qua đó, mỗi giai đoạn trong độ tuổi ( 3-12 tháng tuổi, 12-24 tháng tuổi, 24-36 tháng tuổi) sẽ tiến hành một nội dung giáo dục khác nhau.Tuy nhiên cần phải đảm bảo rằng trẻ có điều kiện để phát triển về mọi mặt về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

PHẦN BA: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẪU GIÁO

Tương tự như phần Hai, chương trình giáo dục mẫu giáo được Bộ Giáo dục và Đạo tạo hướng đến đối tượng trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Ở đây chia thành 3 giai đoạn độ tuổi khác nhau (3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi). Giai đoạn này nhận thức của trẻ đã hình thành khá rõ rệt nên việc rèn luyện về thể chất, trí tuệ và tinh thần của trẻ là điều hết sức quan trọng.

PHẦN BỐN: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Bộ Giáo dục và Đạo tạo khuyến khích các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo nhanh chóng triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non. Cần chú trọng bồi dưỡng năng khiếu của trẻ và phát hiện sớm những trẻ chậm phát triển, khuyết tật,…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*