Danh mục chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Danh mục chứng từ kế toán đối với những người thực hiện công tác kế toán và việc nắm vững bộ chứng từ kế toán là điều vô cùng quan trọng. Hiểu được điều đó, Phụ lục 03 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC đã quy định rất rõ về những loại chứng từ mà kế toán doanh nghiệp có thể áp dụng đối với đơn vị của mình. Cùng tìm hiểu rõ hơn ở trong bài viết dưới đây:

Theo Luật Kế toán 2015, Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Chứng từ kế toán được phân loại theo 3 cách:

Theo công dụng chứng từ: Chứng từ mệnh lệnh; Chứng từ chấp hành; Chứng từ thủ tục; Chứng từ liên hợp.

Theo trình tự lập chứng từ: Chứng từ ban đầu (chứng từ gốc); Chứng từ tổng hợp.

Theo phương thức lập chứng từ: Chứng từ một lần; Chứng từ nhiều lần.

Theo nội dung các nghiệp vụ kinh tế: Chỉ tiêu lao động và tiền lương; Chỉ tiêu hàng tồn kho; Chỉ tiêu bán hàng; Chỉ tiêu tiền tệ; Chỉ tiêu tài sản cố định.

Theo dạng thể hiện của chứng từ: Chứng từ bình thường; Chứng từ điện tử.

Danh mục chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

2. Danh mục chứng từ kế toán theo Thông tư 200:

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

TTTÊN CHỨNG TỪSỐ HIỆU
   
 I. Lao động tiền lương 
1Bảng chấm công01a-LĐTL
2Bảng chấm công làm thêm giờ01b-LĐTL
3Bảng thanh toán tiền lương02-LĐTL
4Bảng thanh toán tiền thưởng03-LĐTL
5Giấy đi đường04-LĐTL
6Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành05-LĐTL
7Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ06-LĐTL
8Bảng thanh toán tiền thuê ngoài07-LĐTL
9Hợp đồng giao khoán08-LĐTL
10Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán09-LĐTL
11Bảng kê trích nộp các khoản theo lương10-LĐTL
12Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội11-LĐTL
 II. Hàng tồn kho 
1Phiếu nhập kho01-VT
2Phiếu xuất kho02-VT
3Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá03-VT
4Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ04-VT
5Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá05-VT
6Bảng kê mua hàng06-VT
7Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ07-VT
 III. Bán hàng 
1Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi01-BH
2Thẻ quầy hàng02-BH
 IV. Tiền tệ 
1Phiếu thu01-TT
2Phiếu chi02-TT
3Giấy đề nghị tạm ứng03-TT
4Giấy thanh toán tiền tạm ứng04-TT
5Giấy đề nghị thanh toán05-TT
6Biên lai thu tiền06-TT
7Bảng kê vàng tiền tệ07-TT
8Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)08a-TT
9Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)08b-TT
10Bảng kê chi tiền09-TT
 V. Tài sản cố định 
1Biên bản giao nhận TSCĐ01-TSCĐ
2Biên bản thanh lý TSCĐ02-TSCĐ
3Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành03-TSCĐ
4Biên bản đánh giá lại TSCĐ04-TSCĐ
5Biên bản kiểm kê TSCĐ05-TSCĐ
6Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ06-TSCĐ

Trên đây là danh mục chứng từ kế toán theo Thông tư 200 mà doanh nghiệp có thể sử dụng trong công tác hạch toán kế toán. Hi vọng độc giả sẽ hài lòng với bài viết mà chúng tôi cung cấp!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*