Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (Phần Tội Phạm)

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (Phần Tội Phạm) được xuất bản vào tháng 7/2020 bởi Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Cuốn sách do TS. Phạm Mạnh Hùng và TS. Lại Viết Quang, giảng viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đồng chủ biên. Tuy chỉ mới ra mắt không lâu nhưng cuốn sách đã thu hút nhiều sự chú ý của những giảng viên, sinh viên đại học đang nghiên cứu về lĩnh vực này.

Cuốn sách Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam

Như ta đã biết, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (nay gọi là BLHS năm 2015), có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Trên cơ sở kế thừa các quy định của BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện các nguyên tắc đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 nhằm phát huy hơn nữa vai trò của BLHS với tính cách là công cụ pháp lý sắc bén để phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi người, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Cuốn sách Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam ra đời nhằm mục đích giải thích cặn kẽ hơn những thay đổi đó của Bộ luật Hình sự. Cụ thể, giáo trình đã cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan mới được ban hành để phân tích làm rồ các tình tiết định tội, tình tiết định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra những dấu hiệu pháp lý của từng tội phạm được quy định trong BLHS năm 2015, hiểu rõ các tình tiết định tội, các tình tiết định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể, phân biệt sự khác nhau giữa các tội phạm và giữa các khung hình phạt của từng tội phạm. Qua đó, giảng viên, sinh viên cũng như những người đang thực hiện pháp luật có thể lựa chọn đúng các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 khi giải quyết các tình huống trong thực tiễn.

Với những nội dung trên, cuốn sách được chia thành những phần như sau:

Chương 1: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Chương 2: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*