Giáo Trình Luật Tài Chính – Tài Liệu Cần Thiết Cho Sinh Viên Luật

Luật tài chính là một lĩnh vực vô cùng quan trọng mà những sinh viên Luật cần nắm. Chính vì vậy, để giúp các bạn khái quát lại một cách cụ thể những kiến thức về Luật tài chính, “Giáo Trình Luật Tài Chính” đã ra đời.

“Giáo Trình Luật Tài Chính” bao gồm những nội dung sau:

Chương I – Luật Tài chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Chương II – Ngân sách nhà nước và Luật ngân sách nhà nước

Chương III – Chu trình ngân sách

Chương IV – Pháp luật về thu ngân sách nhà nước

Chương V – Pháp luật về chi ngân sách nhà nước

Chương VI – Pháp luật về ngân sách của doanh nghiệp

Qua đó, chúng ta sẽ nắm vững được những khái niệm cơ bản như: Tài chính là một phạm trù kinh tế, tồn tại khách quan và mang tính lịch sử. Tài chính chỉ ra đời và tồn tại trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định. Những điều kiện kinh tế xã hội này là những tiền đề khách quan cho sự ra đời và phát triển của tài chính. Những tiền đề đó là nền kinh tế hàng hóa-tiền tệ và nhà nước. Chính vì vậy, Luật Tài chính là tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ, các nguồn vốn tiền tệ gắn liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước và hoạt động của các chủ thể kinh tế xã hội khác.

Giáo Trình Luật Tài Chính

Độc giả còn được làm quen với khái niệm Ngân sách Nhà nước, Ngân sách nhà nước là phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính. Hiện tượng ngân sách ra đời và tồn tại từ rất lâu trong lịch sử, trên cơ sở của nền kinh tế hàng hoá và sự hình thành, phát triển của nhà nước. Nó có ba vai trò chính là công cụ phân phối, điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ thực hiện chính sách xã hội. Để quản lý tốt nguồn Ngân sách Nhà nước, Chính phủ cũng đã đề ra Luật ngân sách với những quy định cụ thể.

Hệ thống Luật tài chính sẽ bao gồm 2 phần:

– Phần chung chứa đựng các quy phạm pháp luật quy định những nguyên tắc cơ bản, hình thức của hoạt động tài chính và phương pháp thực hiện hoạt động tài chính; xác định chủ thể tham gia các quan hệ tài chính, thẩm quyền của các chủ thể này.

– Phần riêng: bao gồm nhóm các quy phạm pháp luật khác nhau hình thành nên các chế định của luật tài chính. Đó là các nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ tài chính cụ thể.

Về quản lý thu – chi, Luật tài chính cũng đề ra nhiệm vụ của từng cấp trách nhiệm tương ứng. Qua đó đề ra cụ thể quyền hạn của các cấp chính quyền trong việc phân cấp quản lý ngân sách: Quốc hội, ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng, Ủy ban nhân dân các cấp và mỗi tổ chức, cá nhân,…

Thông qua “Giáo Trình Luật Tài Chính”, những sinh viên Luật hoặc những ai đam mê sẽ tích lũy được cho mình những thông tin về tài chính. Đồng thời tăng khả năng quản lý nguồn quỹ Ngân sách Nhà nước. Hi vọng những kiến thức mà bài viết chia sẻ ở trên sẽ hữu ích đối với các bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*