Luật Đấu thầu 2005

Luật đấu thầu 2005

“Luật Đấu thầu 2005” mang số hiệu 61/2005/QH11, được căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.

Luật Đấu thầu 2005

Để đảm bảo cho hoạt động đấu thầu diễn ra hợp lệ theo quy định của Chính phủ, ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội đã ban hành “Luật Đấu thầu” thông qua khóa IX, kỳ họp thứ 8 diễn ra từ ngày 18/10 đến ngày 29/11.

Theo đó, Luật đấu thầu 2005 được chia thành 6 chương cụ thể như sau:

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thông tin và kế hoạch đấu thầu,… Trong đó, phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật này bao gồm:

Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển (cụ thể tại Điều 1)

Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.
Bên cạnh đó, Bộ luật còn nêu rõ điều kiện tham gia đấu thầu với một gói thầu (Điều 10), các hành vi bị cấm trong đấu thầu (Điều 12),…

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Mục 1: Hình thức lựa chọn nhà thầu
Mục 2: Quy định chung về đấu thầu
Mục 3: Trình tự thực hiện đấu thầu
Mục 4: Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

CHƯƠNG 3: HỢP ĐỒNG

Để tham gia hoạt động đấu thầu đòi hỏi phải có hợp đồng thỏa thuận giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Vì vậy trong chương 3, Quốc hội quy định cụ thể về nguyên tắc xây dựng hợp đồng, nội dung hợp đồng và những quy trình khác liên quan đến việc lập và ký kết hợp đồng.
CHƯƠNG 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG ĐẤU THẦU

Đối với những bên tham gia đấu thầu, cần phải xác định đúng đắn quyền và nghĩa vụ của các nhóm đối tượng, cụ thể là chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu, nhà thầu. Trong đó, không thể thiếu quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức thẩm định trong việc báo cáo thẩm định.

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Hoạt động đấu thấu phải diện ra trong sự quản lý minh bạc của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, Chương 5 nêu trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của các cấp Nhà nước như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân các cấp.

CHƯƠNG 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bộ luật Đấu thầu 2005 chính thức được áp dụng vào ngày 1 tháng 4 năm 2006, trong đó Chính phủ đã quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể việc thi hành Luật.

1 Trackback / Pingback

  1. Hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp - cẩm nang cho doanh nhân -

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*