Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018

Luật Giáo dục Đại học quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế

Như chúng ta đã biết, Luật Giáo dục Đại học quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, ngày ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục Đại học sửa đổi.

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 có số hiệu 34/2018/QH14 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018

Luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13. Độc giả có thể tham khảo, đối chiếu hai Bộ luật để có cái nhìn tổng quát, đầy đủ nhất.

Cụ thể, ở Điều 2 Bộ luật sửa đổi đối tượng áp dụng thành cơ sở giáo dục đại học, tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học; Viện hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện tuyển sinh và đào tạo theo quy định của Luật này. Ở Điều 4, Luật giải thích những thuật ngữ quan trọng như “cơ sở giáo dục đại học”, “trường đại học, học viện”, “đơn vị thành viên”, “đơn vị trực thuộc”, “quyền tự chủ”, “trách nhiệm giải trình”,…

Về cơ sở giáo dục đại học, Điều 7 phân loại 2 loại hình cơ sở giáo dục đại học là công lập và tư thục. Trong đó, cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu, cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động. Đối với chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học, Điều 12 của Bộ Luật đã trình bày:

  • Phát triển giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước;
  • Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả;
  • Ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao;
  • Thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học, khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục; ưu tiên cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
  • Có chính sách đồng bộ để bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học gắn liền với trách nhiệm giải trình
  • Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ
  • Thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học

Có thể thấy, Quốc hội không chỉ nêu lên được đối tượng, chính sách phát triển giáo dục mà còn quy định cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, trách nhiệm của Nhà nước đối với hoạt động giáo dục, khoa học nghiên cứu,…

Những điều này độc giả có thể tham khảo đầy đủ hơn tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*