Luật Phòng, chống tham nhũng (2018)

Như chúng ta đã biết, tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. Để ngăn ngừa tình trạng này trong các cấp cán bộ viên chức, ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Luật Phòng, chống tham những 2018 có số hiệu 36/2018/QH14, căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trong chương đầu tiên, Bộ luật đi sâu vào liệt kể rõ những hành vi tham những trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong những cơ quan, tổ chức,… thực hiện như tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, giả mạo công tác,… và cả những hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước. Để người đọc hiểu cụ thể hơn về những hành vi này, Luật Phòng, chống tham những 2018 tiếp tục định nghĩa các thuật ngữ có liên quan như “nhúng nhiễu”, “vụ lợi”, “xung đột lợi ích”, “trách nhiệm giải trình”, “tài sản tham nhũng”,… Bên cạnh đó, cũng trong chương này, Bộ luật nêu lên trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, đơn vị,… trong phòng chống tham nhũng, kể cả công dân cũng phải thực hiện những quyền và nghĩa vụ có liên quan để hạn chế tình trạng tham nhũng diễn ra.

Những chương sau chủ yếu đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như quy định quyền hạn, trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó. Đối với tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước cũng cần có những biện pháp cụ thể như xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, tiến hành thanh tra thường xuyên. Những chương cuối quy định về xử lý tham nhũng và những cách thức xử lý những hành vi khác có liên quan về phòng chống tham nhũng. Tùy vào mức độ nặng nhẹ của hành vi, cấp bậc,… mà có những cách xử lý, chấn chỉnh khác nhau.

Luật Phòng, chống tham những 2018

Nội dung của Luật Phòng, chống tham những 2018 được chia thành những khoản mục sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục 1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục 2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục 3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục 4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục 5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Mục 6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chương III: Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục 1. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục 2. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán

Mục 3. Phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng

Chương IV: Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng

Chương V: Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Chương VI: Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

Mục 1. Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng

Mục 2. Áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

Chương VII: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng

Chương VIII: Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Chương IX: Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Chương X: Điều khoản thi hành

Trên đây là những điều khái quát về Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. Độc giả có thể tìm đọc bản đầy đủ để hiểu rõ hơn về bộ Luật này!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*