Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường – Sách Luật

Nhằm tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy tốt tiềm năng trí tuệ của những mầm non tương lai của đất nước, ngày 1 tháng 3 năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”.

Quy chế có số hiệu 04/2000/QĐ-BGDĐT, căn cứ từ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứ bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; thỏa thuận của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ tại Công văn số: 34/BTCCBCP-TCBC ngày 29 tháng 02 năm 2000.

“Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, áp dụng đối với toàn bộ các địa phương trên khắp cả nước.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ, Giám đốc các Sở Giáo dục – Đào tạo, các Đại học và các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm thi hành, triển khai quyết định này.

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

Nội dung của Quy chế dân chủ ở cơ sở trường học bao gồm 4 chương lớn, cụ thể:

Chương 1: Những quy định chung.

Chương 2: Thực hiện dân chủ trong nội bộ nhà trường.

Chương 3: Quan hệ giải quyết công việc giữa nhà trường với các cơ quan quản lý cấp trên, chính quyền địa phương.

Chương 4: Điều khoản thi hành.

Đặc biệt, ở trong chương 2, Quyết định nêu rõ trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc điều hành, quản lý mọi hoạt động của nhà trường. Không chỉ lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức mà còn phải phối hợp chặt chẽ với những tổ chức, cá nhân trong nhà trường để có những cách giải quyết tối ưu nhất.

Không những nêu cao vai trò của hiệu trưởng, Quyết định còn đề cập đến những trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức nội bộ. Mỗi nhà giáo cán bộ, công chức trong nhà trường cần phải thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, phát huy những phẩm chất của nhà giáo, phối hợp với nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, ngay cả những bậc phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh cũng có trách nhiệm thu thập ý kiến của những phụ huynh khác để tiếp thu những bất cập của nhà trường hay góp ý trực tiếp với nhà trường đến những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục.

Mỗi nhà trường nên đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên. Đối với những trường học ngoài công lập, cần dựa theo Quy chế này để áp dụng cho phù hợp.

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường được đưa ra nhằm đáp ứng tốt hơn chất lượng đào tạo trong nước, đảm bảo một môi trường giáo dục lành mạnh, tri thức. Những tổ chức, đoàn thể trong trường nếu thực hiện tốt theo Quyết định này sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Pháp luật.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*