Sách Chính Sách Thuế – Luật Quản Lý Thuế & Các Quy Định

Sách Chính Sách Thuế - Luật Quản Lý Thuế & Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân

chính sách thuế

Trong thời đại kinh tế đang từng bước phát triển như ngày nay, những doanh nghiệp càng có nhiều mối bận tâm hơn. Trong đó không thể không nhắc đến một nhân tố đóng vai trò quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó chính là chính sách thuế.

Chính sách thuế là hệ thống những quan điểm, đường lối, phương châm của Nhà nước thông qua sử dụng các công cụ nhằm phục vụ những mục tiêu nhất định của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định. Với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường, các quy định pháp luật về thuế cũng được bổ sung, đổi mới và hoàn thiện qua từng ngày nhằm nâng cao chất lượng kinh tế của quốc gia. Nằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện thể chế; chính sách và công tác quản lý thuế, ngành thuế Việt Nam đã tiếp tục sửa đổi và đưa ra những quy định mới trong lĩnh vực này. Để độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề trên, Nhà xuất bản Tài chính đã cho ra đời cuốn sách “Chính Sách Thuế – Luật Quản Lý Thuế & Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân”.

cuốn sách “Chính Sách Thuế - Luật Quản Lý Thuế & Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân”

Có thể kể đến những chính sách mới như sau: Luật Quản lý thuế số 38/2017/QH14 ngày 13-06-2018 của Quốc hội, Thông tư số 68/2013/TT-BTC NGÀY 30-09-2017 Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Thông tư số 18/20 19/TT-BTC ngày 03-04-2019 Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12-09-2014 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư; Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 01-02-2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,…

Cuốn sách sau khi ra mắt đã tạo dựng được uy tín khi cung cấp những thông tin hữu ích cho những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, công tác quản lý doanh nghiệp cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trở nên tối ưu và chấp hành nghiêm chỉnh hơn.

cuốn sách “Chính Sách Thuế - Luật Quản Lý Thuế & Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Về Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân”

Cuốn sách bao gồm năm phần, cụ thể:

Phần Thứ Nhất. Luật Quản Lý Thuế 2019
Phần Thứ Hai. Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Các Nghị Định, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt
Phần Thứ Ba. Văn Bản Hợp Nhất Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Phần Thứ Tư. Văn Bản Hợp Nhất Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Phần Thứ Năm. Văn Bản Pháp Quy Mới Nhất Về Thuế, Hóa Đơn Chứng Từ

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo, đối chiếu với những tài liệu uy tín khác như: “Chính sách thuế mới: Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế đối với doanh nghiệp – chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hiện hành” (Quang Thanh),…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*