Văn bản Luật Doanh Nghiệp 2020

Mỗi doanh nghiệp tiến hành đăng ký hoạt động, tổ chức quản lý cũng như giải thể đều phải chấp hành theo những quy định của Nhà nước. Những quy định đó tập hợp lại thành bộ Luật Doanh nghiệp, cụ thể hơn là Luật Doanh Nghiệp 2020 được Nhà nước ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Luật Doanh Nghiệp 2020 có số hiệu 59/2020/QH14, căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Đối tượng mà bộ Luật này hướng đến là doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Ở chương đầu tiên, Luật Chăn nuổi 2018 chú trọng vào việc giải thích những thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực này như “bản sao”, “cổ đông sáng lập”, “cổ tức”, “cổng thông tin quốc gia”, “cổ phần”, “giấy tờ pháp lý”, “vốn điều lệ”,… Cũng trong chương này, Quốc hội đề cập đến nguyên tắc hoạt động trong chăn nuôi cũng như chính sách của Nhà nước về chăn nuôi.

Luật Doanh Nghiệp 2020

Cũng trong chương này, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng như người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Những hành vi bị nghiêm cấm như cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định; Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp,… cũng được quy định cụ thể.

Những chương tiếp theo, Quốc hội đề cập đến những trường hợp cụ thể áp dụng Luật Doanh Nghiệp 2020 như thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp Nhà nước; công ty cổ phần,… Mỗi chương đều quy định rõ về cơ cấu tổ chức, hội đồng thành viên cũng như tiêu chuẩn, điều kiện thành lập nên hội đồng thành viên. Bên cạnh đó, quy định về vốn góp và tài sản của công ty cũng được nêu đầy đủ trong bộ luật.

Luật Doanh Nghiệp 2020 được chia thành những khoản mục cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Thành lập doanh nghiệp

Chương III: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Mục 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Mục 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chương IV: Doanh nghiệp nhà nước

Chương V: Công ty cổ phần

Chương VI: Công ty hợp danh

Chương VII: Doanh nghiệp tư nhân

Chương VIII: Nhóm công ty

Chương IX: Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp

Chương X: Điều khoản thi hành

Như vậy, Luật Doanh Nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đồng thời thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Trên đây là những thông tin khái quát về Luật Doanh Nghiệp 2020, bạn đọc có thể tìm đọc phiên bản đầy đủ để có được cái nhìn toàn diện nhất!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*